Kursy

Jesteśmy liderem w branży szkoleniowej, dostarczamy usługi najwyższej jakości.

LPG / CNG

Wymagania | Uprawnienia | Program | Egzamin | Wniosek | Cena kursu


Wymagania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm. ), napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje wydane przez jednostkę Transportowego Dozoru Technicznego.

Wymagania stawiane kandydatom – osobom ubiegającym się o zaświadczenie kwalifikacyjne:

  • ukończone 18 lat,

Uprawnienia

Uzyskane uprawnienia pozwalają na napełnianie zbiorników zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów samochodowych - w zakresie LPG, CNG, LNG i wodoru.

Egzamin

Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji w wysokości 152 zł od osoby.

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji należy wnosić na poniższe konto TDT.

Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 4, 00 - 928 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku ( wniosków i wniesionych opłat dostarczonych przez organizatora kursu) wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. O terminie egzaminu wnioskodawca ( organizator kursu) jest powiadamiany pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Komisja egzaminacyjna ustala tematykę egzaminu i powiadamia o niej pisemnie wnioskodawcę ( organizatora kursu) nie później niż 14 dni przed zaplanowanym terminem egzaminu.

Najpóźniej w dniu egzaminu osoba przedkłada zaświadczenie lekarskie , albo poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia pracodawcy o przydatności zdrowotnej do pracy na danym stanowisku:

„Działając w imieniu …(należy wpisać pracodawcę) …. oświadczam, iż z akt personalnych, będących w naszej firmie wynika, iż brak jest przeciwwskazań dla naszego pracownika …(imię i nazwisko)……, do pracy na stanowisku obsługi / konserwacji w zakresie …………………... Niniejsze oświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Transportowym Dozorze Technicznym dla potrzeb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi / konserwacji w zakresie…………………………..” Oświadczenie takie powinno być podpisane przez pracodawcę i przedłożone w oryginale w Oddziale Terenowym TDT wraz z wnioskiem lub w dniu egzaminu.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej,
  • z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi zbiorników.

Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza protokół, w którym stwierdza się jego wynik.

Podstawą do wystawienia zaświadczenia kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.

W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym), lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe, po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty, jednak nie wcześniej niż po 30 dniach od daty ogłoszenia wyników.

Wniosek

Cena

  • LPG/CNG

Ilość godzin

  • 20
Contraindicaciones del Viagra Cialis Original Viagra Generico Viagra Soft Lida par Prueba Levitra Generico Xenical Generico LIDA Daidaihua Lovegra Kamagra Fizzy Cialis Generico Levitra Original Viagra Originale Viagra Original LIDA Daidaihua Levitra Original Contraindicaciones del Cialis

Egzamin

  • Egzamin ustny + praktyczny

Cena egzaminu

  • 152 ,-

Cena kursu

  • 300 ,-

Cena kursu z egzaminem

  • 452 ,-
canada goose jas nep moncler jas heren canada goose jas moncler jas woolrich jas dames canada goose sale peuterey jassen parajumpers jas woolrich jas moncler jas dames canada goose jas parajumpers jassen moncler muts belstaff jas moncler jas duvetica jas peuterey jas